staff_antonin_hajdusek

Právník na veřejné zakázky, specialista na subvence a ochranu proti krácení dotací.

+420 800 770 888

Mgr. Antonín Hajdušek

Jsem specialista na veřejné zakázky, dotace EU a jiné nenávratné finanční příspěvky poskytované z veřejných rozpočtů. V této souvislosti se pak specializuji zejména na prostředky právní obrany proti krácení dotací ze strany jejich poskytovatelů.

Za sebou tak mám celou řadu úspěšných veřejnosprávních kontrol, sporných řízení dle správního řádu a daňových řízení vedených pro tvrzené porušení rozpočtové kázně, včetně zastupování klientů před Odvolacím finančním ředitelstvím a soustavou soudů ve správním soudnictví.

Díky svému zaměření se výborně orientuji v aktuální i historické rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikatuře správních soudů a Evropského soudního dvora týkající se právě veřejných zakázek a porušení rozpočtové kázně.

Výše uvedenou problematiku pak pravidelně školím.

Co umím nejlépe:

 • veřejné zakázky a zakázky realizované dle metodik poskytovatelů dotací
 • obrana proti krácení dotací na všech možných úrovních
 • vypracování zadávacích dokumentací

Mezi oblasti, se kterými Vám mohu pomoci, patří především:

 • zastupování příjemců dotací v daňovém řízení včetně zpracování odvolání proti platebním výměrům na odvod za porušení rozpočtové kázně
 • zastupování příjemců dotací ve správním soudnictví včetně zpracování správních žalob a kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu
 • zastupování příjemců dotací ve sporných řízeních dle správního řádu včetně zpracování návrhů na zahájení sporných řízení
 • posouzení rizik spojených s přeměnou malého a středního podniku na velký podnik z hlediska možné povinnosti vrátit poskytnuté dotace z EU
 • komplexní právní poradenství zadavatelům veřejných zakázek
 • zastupování zadavatelů v zadávacím řízení včetně vypracování zadávacích dokumentací
 • námitky kontrolovaných osob ve veřejnosprávní kontrole
 • zastupování dodavatelů v zadávacím řízení včetně zpracování námitek proti postupu zadavatelů ve veřejných zakázkách

Ocenění:

 • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 a 2016
 • Global law experts – recommended law firm

Přečtěte si, o čem jsem psal a v čem se vyznám:

Zobrazit profil: Mgr. Antonín Hajdušek