Práva kvalifikovaných akcionářů

Práva kvalifikovaných akcionářů uvádí občanský zákoník v ustanoveních § 365 až 372. Oproti základním oprávněním každého akcionáře náleží kvalifikovaným akcionářům v souvislosti s jejich postavením ve společnosti několik specifických práv.

Prvním z nich je právo kvalifikovaných akcionářů požádat představenstvo společnosti, aby svolalo valnou hromadu k projednání záležitostí, které sami navrhnou. Spolu s touto žádostí musí kvalifikovaný akcionář uvést, co konkrétně chce projednat, a to buď navržením usnesení, které má být na valné hromadě přijato, nebo uvedením důvodů, proč má být valná hromada svolána. Navržený program však zároveň musí spadat do působnosti valné hromady.

S výše uvedeným souvisí další oprávnění kvalifikovaných akcionářů. Pokud i přes návrh kvalifikovaného akcionáře představenstvo valnou hromadu v zákonné lhůtě nesvolá, aniž by k tomu byl dán důvod, má kvalifikovaný akcionář právo obrátit se na soud s žádostí o zmocnění jeho osoby ke svolání valné hromady. V návrhu na zmocnění může také navrhnout jmenování předsedy valné hromady. Kvalifikovaný akcionář pak může valnou hromadu svolat, jakmile je rozhodnutí soudu o jeho zmocnění vykonatelné.

Dalším právem kvalifikovaných akcionářů je oprávnění požádat představenstvo společnosti, aby zařadilo jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Tato žádost musí být taktéž odůvodněná, nebo k ní musí být přiloženo usnesení, které chtějí na valné hromadě přijmout. Opět platí omezení, že se nelze domáhat zařazení záležitosti, která nespadá do působnosti valné hromady.

Každý z kvalifikovaných akcionářů má také právo požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, a to v rozsahu uvedeném v odůvodněné žádosti.

Posledním specifickým právem kvalifikovaných akcionářů je možnost domáhat se akcionářskou žalobou náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, případně splnění jejich povinnosti plynoucí z dohody o vypořádání způsobené újmy. Kvalifikovaný akcionář se může domáhat také splacení emisního kurzu proti akcionáři, který je s jeho splacením v prodlení. Kvalifikovaný akcionář je oprávněn v těchto řízeních (a v následném výkonu rozhodnutí) zastupovat společnost.

Pro nás je tato problematika denní chleba. Pokud se chcete zeptat, jak ve Vašem případě nejlépe postupovat, tak nám zavolejte zdarma na 800 770 888 a domluvte si schůzku s některým z našich specialistů – právníků.

«   zpět