Nároky z pracovního úrazu

Pokud se Vám stal pracovní úraz, tak jste povinni to bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, pokud Vám to zdravotní stav dovolí, a spolupracovat při objasňování jeho příčin. Pokud Váš ošetřující lékař při vyšetření zjistí, že Váš zdravotní stav pro úraz nedovoluje vykonávat dosavadní zaměstnání, tak rozhodne o dočasné pracovní neschopnosti a stanoví režim dočasně práce neschopného pojištěnce.

V případě pracovního úrazu má zaměstnanec jisté nároky z pracovního úrazu. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a náhrada věcné škody.

Zaměstnavatel se však zcela zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, pokud prokáže, že vznikla tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit. Je důležité uvést, že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.

Zaměstnavatel se nemůže zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu v případě, kdy zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal.

Na závěr je důležité upozornit, že zákon stanoví případy, kdy zaměstnavatel se může zčásti zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu.

Pro nás je tato problematika denní chleba. Pokud se chcete zeptat, jak ve Vašem případě nejlépe postupovat, tak nám zavolejte zdarma na 800 770 888 a domluvte si schůzku s některým z našich specialistů – právníků.

«   zpět